Državne potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu

Europska komisija je 9. ožujka 2023. godine usvojila novi Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (dalje: Privremeni krizni i tranzicijski okvir) (SL EU, C 101/03, 17.3.2023.) kako bi potaknula uvođenje mjera potpore u sektorima koji su ključni za tranziciju na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija, u skladu s Industrijskim planom u okviru Zelenog plana. Priopćenje Europske komisije o usvajanju Privremenog okvira objavljeno je na sljedećoj poveznici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1563.

Novi Privremeni krizni i tranzicijski okvir djelomično mijenja i produljuje primjenu Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (dalje: Privremeni krizni okvir) koji je usvojen 23. ožujka 2022. godine, kako bi omogućio državama članicama pomoć njihovom gospodarstvu uslijed ruske agresije na Ukrajinu, i izmijenjen u dva navrata 20. srpnja 2022. godine i 28. listopada 2022. godine.

Zajedno s izmjenama Uredbe o općem skupnom izuzeću, koji je Europska komisija također usvojila 9. ožujka 2023. godine, Privremeni krizni i tranzicijski okvir ima za cilj pomoći ubrzati investicije i financiranje čistih tehnoloških proizvodnji u Europi.

Prije usvajanja Privremenog kriznog i tranzicijskog okvira, Europska komisija je održala konzultacije s državama članicama te uzela u obzir i njihove komentare.

Pojedine mjere iz Privremenog kriznog i tranzicijskog okvira bit će na snazi do 31. prosinca 2025. godine.

Prema Privremenom kriznom i tranzicijskom okviru poduzetnicima je moguće dodijeliti sljedeće privremene mjere državnih potpora:

1. ograničene iznose potpore koje, ni u jednom trenutku, ne smiju prijeći 2 milijuna eura po poduzetniku po državi članici, a dodjeljuju se poduzetnicima pogođenima krizom (za poduzetnike koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje gornja granica iznosi 250 000 eura po poduzetniku po državi članici, dok za poduzetnike koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture gornja granica iznosi 300 000 eura po poduzetniku, po državi članici). Svi iznos moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova. Potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne premašuje spomenutu gornju granicu. Dodjeljuje se na temelju programa s procijenjenim proračunom, najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

2. potporu likvidnosti u obliku jamstava za zajmove za ograničeno razdoblje i u ograničenom iznosu kako bi se omogućio pristup likvidnosti poduzetnicima pogođenima aktualnom krizom.

3. potporu likvidnosti u obliku subvencioniranih zajmova odnosno subvencioniranih kamatnih stopa za ograničeno razdoblje i u ograničenom iznosu kako bi se omogućio pristup likvidnosti poduzetnicima pogođenima aktualnom krizom.
 
4. potporu za dodatne troškove zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije, kako bi se ublažile posljedice iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije koja je uzrokovala ruska agresija na Ukrajinu.

Takva se potpora može dati poduzetnicima na temelju njihove sadašnje ili prošle potrošnje energije te bi u prvom slučaju omogućila nastavak gospodarske djelatnosti najpogođenijih poduzetnika i po svojoj bi prirodi uključivala manje poticaja za štednju energije. Potporom na temelju prošle potrošnje energije moglo bi se očuvati tržišne poticaje za smanjenje potrošnje energije i pomoći poduzetnicima da prevladaju posljedice aktualne krize, pod uvjetom da korisnici ne smanje proizvodnju znatno više od onoga što je potrebno za ostvarenje ciljane uštede energije i/ili jednostavno preusmjere potrošnju. Za svako prihvatljivo razdoblje države članice mogu uvesti program potpore na temelju sadašnje ili prošle potrošnje energije.

Za navedene četiri kategorije privremenih mjera potpore vrijedi pravilo da se potpora može dodijeliti izravno krajnjem korisniku ili preko dobavljača energije. Ako se dodjeljuje preko dobavljača energije, država članica mora dokazati da primjenjuje mehanizam kojim se održava tržišno natjecanje među dobavljačima i osigurava da potpora stiže do krajnjeg korisnika.

Prethodno navedene kategorije potpora mogu se dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

5. potporu za ubrzavanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora i skladištenja energije u kontekstu plana REPowerEU

Državna potpora za ubrzanje uvođenja obnovljivih izvora energije i kapaciteta skladištenja energije dio je primjerenog, nužnog i ciljanog rješenja za smanjenje ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima u trenutačnoj situaciji. Određena pojednostavljenja za provedbu mjera potpore opravdana su na privremenoj osnovi kako bi se omogućila implementacija Plana REPowerEU.

Ova kategorija privremenih mjera potpore obuhvaća dvije zasebne potkategorije:

5.1. Potpora za ulaganje za ubrzanje uvođenja obnovljivih izvora energije i za skladištenje energije
  Potpora se dodjeljuje za jedno od sljedećeg:

i. ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i goriva dobivenih od vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora, ali isključujući proizvodnju električne energije iz vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora

ii. ulaganja u skladištenja električne i toplinske energije

iii. ulaganja u skladištenje vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora, biogoriva, tekućih biogoriva, bioplina (uključujući biometan)  i goriva iz biomase, od čega na godišnjoj osnovi najmanje 75% njegovog sadržaja potječe iz izravno povezanog postrojenja za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora, biogoriva, tekućih biogoriva, bioplina ili goriva iz biomase.Potpora se dodjeljuje na temelju programa s procijenjenim obujmom kapaciteta i proračunom, a može se dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2025. godine. Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova, zajmova, jamstava ili poreznih olakšica, uključujući porezne kredite.

5.2. Operativna potpora za ubrzanje uvođenja obnovljivih izvora energije i za skladištenje energije
Takva potpora dodjeljuje se za jedno od sljedećeg:

i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i goriva dobivenih od vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora, ali isključujući proizvodnju električne energije iz vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora

ii. upravljanje skladištenjem električne i toplinske energije

iii. upravljanje skladištenjem vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora, biogoriva, tekućih biogoriva, bioplina (uključujući biometan)  i goriva iz biomase, od čega na godišnjoj osnovi najmanje 75% njegovog sadržaja potječe iz izravno povezanog postrojenja za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora, biogoriva, tekućih biogoriva, bioplina ili goriva iz biomase.

Potpora se također dodjeljuje na temelju programa s procijenjenim obujmom kapaciteta ili proizvodnje i proračunom, a može se dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2025. godine. Potpora se dodjeljuje u obliku dvosmjernih ugovora za kompenzaciju razlike, u odnosu na proizvodnju energije postrojenja, pri čemu ugovor ne traje dulje od 20 godina nakon početka rada postrojenja koje prima potporu.

6. potporu za dekarbonizaciju industrijskih proizvodnih procesa elektrifikacijom i/ili uporabom vodika iz obnovljivih izvora i vodika proizvedenog uz korištenje električne energije koji ispunjava određene uvjete te za mjere energetske učinkovitosti

Riječ je o državnoj potpori za olakšavanje ulaganja u dekarbonizaciju industrijskih djelatnosti, posebno elektrifikacijom i tehnologijama na bazi vodika proizvedenog iz obnovljivih izvora i vodika proizvedenog uz korištenje električne energije te ulaganja u mjere energetske učinkovitosti u industriji. Takva potpora ima za cilj znatno smanjenje emisija stakleničkih plinova iz industrijskih djelatnosti koje se trenutačno oslanjaju na fosilna goriva kao izvor energije ili sirovinu ili znatno smanjenje potrošnje energije u industrijskim djelatnostima i procesima.

Potpora se dodjeljuje na temelju programa s procijenjenim proračunom. Maksimalni iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti po poduzetniku u načelu ne smije premašiti 10 % ukupnog proračuna raspoloživog za takav program ili 200 milijuna eura. Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova, zajmova, jamstava ili poreznih olakšica, uključujući porezne kredite.
Potpora se dodjeljuje do 31. prosinca 2025. godine, a uvjet za dodjelu je da postrojenje ili oprema koji će se financirati ulaganjem budu dovršeni i pušteni u rad u roku od 36 mjeseci od datuma dodjele. Program bi trebao uključivati djelotvoran sustav kazni za slučaj prekoračenja tog roka.

7. potporu za dodatno smanjenje potrošnje električne energije

Riječ je o privremenoj potpori koja ima za cilj postizanje smanjenja potrošnje električne energije u skladu s pravilima iz Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261I, 7.10.2022.), a koja bi mogla pridonijeti ublažavanju posljedica  iznimnog povećanja cijena električne energije tako što bi se smanjila potrošnja za skuplje tehnologije proizvodnje električne energije (koje se trenutačno temelje na plinu).

Takva potpora mora se dodijeliti na temelju programa s procijenjenim opsegom i proračunom, a može se dodijeliti u različitim oblicima, uključujući izravna bespovratna sredstva, zajmove i jamstva. Osim toga, potpora se mora dodijeliti u konkurentnom natječajnom postupku koji je otvoren, jasan, transparentan i nediskriminirajući, na temelju objektivnih, unaprijed utvrđenih kriterija kojima se rizik od strateškog nadmetanja svodi na najmanju moguću mjeru.

Potpora ne smije neopravdano narušiti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta električne energije. Dodatno smanjenje potrošnje za koje se isplaćuje nadoknada mora biti ostvareno u razdoblju primjene relevantnih članaka Uredbe (EU) 2022/1854 ili ako potpora nadilazi te ciljeve do 31. prosinca 2023. godine.

8. potporu za ubrzana ulaganja u sektore od strateškog značaja za prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo

Kao nova kategorija potpora uvodi se potpora za ubrzana ulaganja u sektore koji su strateški usmjereni na prijelaz na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija. Države članice mogu predvidjeti poticanja u privatna ulaganja kako bi se riješio problem nedostatka proizvodnih ulaganja u sektorima od strateškog značaja za prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo i pružili poticaji za njihovo ubrzavanje, uzimajući u obzir i globalne izazove zbog kojih postoji rizik od preusmjeravanje novih ulaganja u tim sektorima u korist trećih zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora.

Takva potpora dodjeljuje se za poticanje proizvodnje odgovarajuće opreme za prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo, i to: baterija, solarnih ploča, vjetroturbina, dizalica topline, elektrolizatora i opreme za hvatanje, skladištenje i upotrebu vodika ili za poticanje proizvodnje ključnih komponenti koje su projektirane i prvenstveno se koriste kao izravni ulazni materijal za proizvodnju takve opreme ili za poticanje proizvodnje ili oporabe povezanih kritičnih sirovina potrebnih za proizvodnju takve opreme i njezinih ključnih komponenti. Potpora se može dodijeliti na temelju programa s procijenjenim proračunom, najkasnije do 31. prosinca 2025. godine, i to u različitim oblicima, uključujući izravna bespovratna sredstva, porezne olakšice, nepovratne predujmove, subvencionirane kamatne stope na nove zajmove ili jamstva za nove zajmove.

Odluku o spojivosti državnih potpora iz Privremenog kriznog i tranzicijskog okvira sa zajedničkim tržištem donosi Europska komisija, što znači da su davatelji državne potpore u ovom slučaju dužni postupiti prema odredbama članka 8. Zakona o državnim potporama, odnosno dužni su dostaviti prijedlog državne potpore Ministarstvu financija radi prijave Europskoj komisiji. Uz prijedlog državne potpore potrebno je dostaviti i ispunjen obrazac prijave kojeg je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/prijava-drzavne-potpore-europskoj-komisiji-obrasci-prijave/459 te ispunjeni predložak koji je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici…

Privremeni krizni i tranzicijski okvir objavljen je u Službenom Listu Europske unije C 101/03 od 17. ožujka 2023. godine i može se preuzeti na mrežnoj poveznici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.101.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2023%3A101%3ATOC
 
Informacije o pojedinačnim potporama u skladu s Privremenim kriznim okvirom i Privremenim kriznim i tranzicijskim okvirom iznad 100.000 EUR:
  
HBOR