Pravila o državnim potporama

Osim na zakonodavni okvir Republike Hrvatske kojim se uređuju državne potpore, u nastavku se nalaze sljedeće poveznice na pravila o potporama: pravila o potporama male vrijednosti, Uredbu o skupnom izuzeću, pravila o državnim potporama koja primjenjuje Europska komisija u postupku ocjene spojivosti državne potpore sa zajedničkim tržištem, te pravila o državnim potporama za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa 

Europska komisija u vezi pojma državne potpore objavila je posebnu Obavijest Komisije o pojmu državne potpore.

Propisi Europske unije kojima se uređuju državne potpore mogu se preuzeti i na mrežnoj stranici Europske komisije

I. Propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju državne potpore:

 

II. Pravila o potporama male vrijednosti:


III. Uredba o skupnom izuzeću:
 
IV. Pravila o državnim potporama koja primjenjuje Europska komisija prilikom ocjene spojivosti prijedloga državne potpore sa zajedničkim tržištem
 
V. Pravila o državnim potporama za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa:
 
Posebni instrumenti dodjele državnih potpora:
Pravila koja više nisu u primjeni

Osnovna referentna stopa: 

Osnovne stope izračunate su sukladno Priopćenju (Komunikaciji) Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.01.2008, str.6.).

Ovisno o primjeni referentne stope, odgovarajuće marže moraju se pribrojiti osnovnoj stopi kako je utvrđeno u Priopćenju. Za potrebe određivanja referentne stope za određenog poduzetnika, odnosno utvrđivanja predstavlja li određeni zajam odobren poduzetniku državnu potporu, potrebno je na osnovnu stopu nadodati odgovarajuće marže rizika iz tablice marži u Priopćenju, ovisno o kreditnom rejtingu poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja. Za izračunavanje diskontne stope, marža od 100 baznih bodova dodaje se na osnovnu stopu. Uredbom Komisije (EZ-a) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008 o izmjenama i dopunama provedbene Uredbe (EZ) br. 794/2004 predviđeno je da će se, ako nije drugačije predviđeno u određenoj odluci, stopa povrata također izračunavati dodavanjem 100 baznih bodova na osnovnu stopu.

Pročitajte više >