Državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji

Članak 9. Zakona o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17; dalje: ZDP) propisuje način postupanja davatelja državnih potpora i Ministarstva financija u odnosu na potpore koje su izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji.

Uvjeti za dodjelu potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji propisani su u Uredbi 651/2014 od 17. lipnja. 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L 187, 26. 6. 2014.) i njenim izmjenama i dopunama sadržanim u Uredbi 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20.6.2017.), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.), te Uredbi Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 270, 29.7.2021.) (dalje: Uredba o skupnom izuzeću). Uredba o skupnom izuzeću u primjeni je do 31. prosinca 2023. a dostupna je na sljedećoj poveznici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/pravila-o-drzavnim-potporama/461 

Kao i državne potpore koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji, potpore iz Uredbe o skupnom izuzeću mogu se dodijeliti putem programa potpore i kao pojedinačne potpore. Program potpore je svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima. Pojedinačne državne potpore jesu potpore dodijeljene pojedinom poduzetniku u sklopu programa potpore ili jednokratno tzv. „ad hoc" neovisno o postojanju programa potpore

Prema ZDP-u prijedlog pojedinačne potpore/programi državne potpore koji predviđaju dodjelu potpora iz Uredbe o skupnom izuzeću davatelji potpore dostavljaju Ministarstvu financija radi davanja mišljenja o usklađenosti predmetnih potpora sa pravilima iz Uredbe o skupnom izuzeću i smjernicama politike državnih potpora (programe/pojedinačne potpore jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija ne analizira s aspekta smjernica politike državnih potpora).

Dostava/prijava se obavlja u elektroničkom obliku putem Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti (dalje: Registar) (članak 3. Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o držanim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN125/17)). Pristup davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti Internet aplikaciji Registra omogućen je uz korištenje autentikacijskog uređaja – tokena dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra. Davatelji državnih potpora u samom Registru popunjavaju odgovarajući obrazac prijave državne potpore, te osim prijedloga programa/pojedinačne državne potpore, u Registar unose i dodatnu dokumentaciju (primjerice popunjeni Prilog II Uredbe o skupnom izuzeću) te popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

Programi/pojedinačne potpore moraju biti u cijelosti usklađeni s Uredbom o skupnom izuzeću da bi Ministarstvo financija dalo mišljenje o usklađenosti s pravilima iz Uredbe o skupnom izuzeću, jer je  Uredba o skupnom izuzeću u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

Nakon, davanja mišljenja o usklađenosti programa/pojedinačnih potpora Ministarstvo financija o programu/pojedinačnoj potpori, sukladno članku 11. Uredbe o skupnom izuzeću obavještava Europsku komisiju, putem posebnog elektroničkog sustava (SANI sustav - engl. State Aid Notification Interactive). U tu svrhu svaki davatelj potpore, nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva financija, mora Ministarstvu financija dostaviti program/pojedinačnu potporu potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja potpore te dostaviti ispunjeni Prilog II. Uredbe o skupnom izuzeću.

Obilježja Uredbe o skupnom izuzeću

U Poglavlje I Uredbe o općem skupnom propisani su opći uvjeti koje moraju biti ispunjeni da bi državna potpora mogla biti izuzeta od obveze prijave Europskoj komisiji. Riječ je u bitnome o sljedećim uvjetima: isključenjima od dodjele potpore, pragovima za prijavu potpore (potpore iznad propisanih pragova/iznosa prijavljuju se EK), transparentnosti potpore, učinku poticaja, zbrajanju (kumulaciji) potpore te objavljivanju potpore.

U Poglavlje III Uredbe o općem skupnom izuzeću propisani su posebni uvjeti za svaku vrstu državne potpore koji, uz opće uvjete iz Poglavlja I, također moraju biti ispunjeni da bi potpore bile izuzete od obveze prijave EK. Posebni uvjeti za svaku vrstu potpore u bitnome se odnose na prihvatljive troškove i intenzitete/iznose potpore.

Posljedice nepoštivanja pravila o potporama iz Uredbe o skupnom izuzeću

Budući da Ministarstvo financija putem SANI sustava obavještava Europsku komisiju o programima/pojedinačnim potporama iz Uredbe o skupnom izuzeću, ona ima mogućnost, ako utvrdi da je dodijeljena potpora koja ne ispunjava uvjete iz Uredbe o skupnom izuzeću, zatražiti od države članice/davatelja potpore očitovanje o tom utvrđenju.

Nakon dobivanja očitovanja, Europska komisija može donijeti odluku da se buduće mjere koje donosi dotična država članica, a koje bi inače ispunjavale zahtjeve iz Uredbe o skupnom izuzeću, ili dio njih, prijavljuju Europskoj komisiji, u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora o osnivanju Europske unije. Mjere/potpore koje su podložne obvezi prijave mogu se ograničiti na mjere kojima se dodjeljuje određena vrsta potpore ili u korist određenih korisnika ili na mjere potpore koje su donijela određena tijela uprave dotičnih država članica. Navedeno ovlaštenje Europske komisije propisano je člankom 10. Uredbe pod nazivom „Ukidanje pogodnosti skupnog izuzeća".