Objava podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

Sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14. i 69/17.; dalje: Zakon) Ministarstvo financija vodi Internet aplikaciju Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti (dalje: Registar), te su davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dužni Ministarstvu financija dostavljati podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti.

Registar je uspostavljen kao jedinstvena elektronička baza podataka koja sadrži podatke o svim programima i pojedinačnim državnim potporama koje su davatelji državnih potpora dužni dostaviti Ministarstvu financija temeljem članka 8. i 9. ZDP-a, te podatke o svim dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti na području Republike Hrvatske.

U okviru prikazanih podataka u obliku tablica i posljedično tome pravilnog unosa podataka o potporama u Registar, daje se nekoliko napomena radi razumijevanja pojma „datuma dodjele potpore“ koji u Registru i objavljenim tablicama odgovara pojmu „datum transakcije potpore“.

Naime, pojam „datum dodjele državne potpore“ znači datum na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog pravnog režima korisniku potpore dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore, kako to propisuje članak 1. točka 28. Uredbe Komisije 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 108. i 108 Ugovora (SL EU, L 187, 26. 6. 2014.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije 2017/1084 (SL EU, L 156, 20. 6. 2017.), Uredbom Komisije 2020/972 (SL EU, L 215, 7. 7. 2020.), Uredbom Komisije 2021/1237 (SL EU; L 119, 5 5. 2023.) i Uredbom Komisije 2023/1315 (SL EU, 167, 30. 6. 2023.) (dalje: Uredba o skupnom izuzeću). Pritom je davatelj državne potpore dužan voditi računa da državne potpore dodjeljuje isključivo unutar razdoblja primjene konkretnog programa državne potpore temeljem kojeg dodjeljuje potporu.

Razdoblje primjene programa državne potpore mora odgovarati razdoblju primjene Uredbe o skupnom izuzeću. Prilikom unosa dodijeljene državne potpore u Registar, ukoliko se isti provodi izvan predviđenog roka navedenog u programu državne potpore, davatelj ne može unijeti dodijeljenu državnu potporu u Registar i u takvim slučajevima, dodijeljene potpore smatraju se nezakonitima i neusklađenima s Uredbom o skupnom izuzeću. Isto se odnosi i na unos dodijeljene potpore male vrijednosti koju davatelj dodjeljuje temeljem programa potpora male vrijednosti.

Pojam „datuma dodjele potpore male vrijednosti“ određen je i člankom 3. stavkom 4. Uredbe Komisije 1407/2013, o primjeni članaka 107. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L 352, 24. 12. 2013.; dalje: Uredba Komisije 1407/2013), a sadržajno odgovara pojmu datuma dodjele državne potpore iz članka 1. točke 28. Uredbe o skupnom izuzeću. Pri tome je u predmetnom članku dodatno navedeno da je datum isplate potpore male vrijednosti irelevantan, što jednako vrijedi i za državne potpore. Naime, datumom dodjele državne potpore smatra se datum  na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog pravnog režima (primjerice određenim aktom davatelja potpore) korisniku potpore dodijeljeno zakonsko pravo  na primanje državne potpore, pri čemu datum isplate državne potpore ne mora nužno biti identičan datumu dodjele zakonskog prava na primanje potpore.

Temeljem članka 5. Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“, br. 125/17.; dalje: Pravilnik), davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju podatke o dodijeljenim potporama u Registar bez odgode, te su temeljem članka 14. ZDP-a davatelji potpora odgovorni za istinitost podataka o potporama unesenih u Registar.
 
U odnosu na dodijeljene potpore male vrijednosti, osim spomenute obveze dostave podataka o njihovom unosu u Registar bez odgode, važno je napomenuti da su, u skladu s člankom 6. Uredbe 1407/2013, davatelji potpore obvezni obavijestiti primatelja potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti. Prije same dodjele potpore male vrijednosti budućem korisniku, njihov davatelj dužan je provjeriti ispunjava li budući korisnik sve uvjete za dodjelu potpore male vrijednosti propisane Uredbom Komisije 1407/2013, a koju je moguće preuzeti i na mrežnoj poveznici.
 
Neovisno o uvjetima dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti, čije postojanje prilikom dodjele potpora konkretnim poduzetnicima trebaju utvrditi davatelji potpora, sami korisnici potpora trebaju voditi dužnu pažnju o prirodi i naravi sredstava koja dobivaju od javnih tijela, budući da je riječ o sredstvima dobivenim izvan redovnog poslovanja, a pomoću kojih stječu određenu prednost na tržištu u odnosu na konkurente. Naime, mjere koje izvršavaju/poduzimaju tijela javne vlasti/pravne osobe u državnom vlasništvu, neovisno o instrumentu, u korist poduzetnika koji obavlja gospodarsku djelatnost, u pravilu predstavljaju potporu i podliježu primjeni pravila o potporama.
 
Ministarstvo financija na ovoj stranici objavljuje tablice koje sadrže podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti unesenim u Registar temeljem članka 5. Pravilnika, od 1. siječnja 2021. do datuma navedenog u naslovu pojedine tablice.

U vezi podataka o dodijeljenim potporama koje je moguće preuzeti iz javno objavljenih tablica, nužno je uzeti u obzir kako za istinito i pravovremeno unošenje točnih podataka u Registar odgovaraju isključivo davatelji državnih potpora, te su za eventualna odstupanja koja se mogu pojaviti, nadležni davatelji potpora kojima se može obratiti svaki poduzetnik - korisnik državne potpore i potpore male vrijednosti.