Državne potpore za podršku gospodarstvu tijekom pandemije COVID-a 19

I. Privremeni Okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covid-a 19
 
Zbog pandemije uzrokovane Covidom-19, europsko i svjetsko gospodarstvo pretrpjelo je i još uvijek trpi teške posljedice pa je Europska komisija usvojila Privremeni Okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covida-19. Privremeni Okvir usvojen je 19. ožujka 2020. Ubrzo su uslijedile njegove izmjene koje su usvojene 3. travnja, 8. svibnja, 29. lipnja i 13. listopada 2020. i 28. siječnja 2021. Pročišćenu verziju (uključujući i pete izmjene) Privremenog Okvira moguće je preuzeti na mrežnim stranicama Europske komisije:
 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_5th_amendment_temporary_framework_hr.pdf
 
Temeljem petih izmjena dodjela potpore produžena je do 31. prosinca 2021.
 
Šeste izmjene Privremenog Okvira Europska komisija usvojila je 18. studenog 2021., a nalaze se na sjedećoj poveznici
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0001&qid=1637742014803
 
Temeljem Šestih izmjena Privremenog Okvira dodjela potpora produžena je do 30. lipnja 2022. (izuzeci su posebno navedeni u donjem tekstu – ovisno o vrsti potpore)
 
Privremeni Okvir i njegove izmjene propisuju sljedeće državne potpore koje mogu dodijeliti države članice Europske unije poduzetnicima pogođenima pandemijom uzrokovanom Covid-om 19:
 
1. potpore u ukupnom iznosu do 2.300.000 eura po poduzetniku – točka 3.1. Privremenog Okvira. Potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 2.300.000 eura po poduzetniku; svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova. Ove potpore ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014. i mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje. Ako se potpora dodjeljuje u obliku porezne olakšice, porezna obveza za koju je ta olakšica odobrena mora nastati najkasnije 30. lipnja 2022.
 
2. ukoliko potpore u obliku jamstva na zajmove potpore i u obliku subvencioniranih kamatnih stopa na zajmove prelaze 2.300.00 eura, iste je moguće dodijeliti pod uvjetima iz točaka 3.2. i 3.3. Privremenog Okvira i njegovih izmjena – ove potpore ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014 i mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014 koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primili potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje. Jamstvo mora biti odobreno najkasnije do 30. lipnja 2022., a ugovor o zajmu sa subvencioniranom kamatnom stopom mora biti potpisan najkasnije do 30. lipnja 2022.
Mjere potpore dodijeljene u skladu s Privremenim Okvirom u obliku povratnih predujmova, jamstava, zajmova ili drugih povratnih instrumenata mogu se konvertirati u druge oblike potpore kao što su bespovratna sredstva, pod uvjetom da se konverzija izvrši najkasnije do 30. lipnja 2023. te ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 3.1. Privremenog Okvira.
 
Državno jamstvo za zajmove obuhvaća i jamstva za određene proizvode faktoringa, odnosno jamstva za regres i faktoring s regresom ako davatelj faktoringa ima pravo regresa u odnosu na korisnika usluge faktoringa. Prihvatljivi proizvodi faktoringa s regresom ograničeni su na proizvode koji se upotrebljavaju tek nakon što je prodavatelj već obavio svoj dio transakcije, tj. isporučio proizvod ili uslugu.
 
3. potpore u obliku jamstva i zajmova preko kreditnih institucija ili drugih financijskih posrednika – odjeljak  3.4. Privremenog Okvira.
 
4. kratkoročno osiguranje kredita – točka 3.5. Privremenog Okvira.

Europska komisija smatra da su svi komercijalni i politički rizici povezani s izvozom u države navedene na popisu u Prilogu Komunikaciji Komisije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita privremeno neutrživi do 31. ožujka 2022.
 
5. potpore za istraživanje i razvoj u području bolesti Covida-19 – točka 3.6. Privremenog Okvira - u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica – ove potpore ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014 te mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koja su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
6. potpore za ulaganje u izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za ispitivanje i za unapređenje procesa s laboratorijske na proizvodnju razinu –točka 3.7. Privremenog Okvira - ove potpore ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014 i mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe o 651/2014) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
7. potpore za ulaganja u proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje širenja bolesti Covida-19 – točka 3.8. Privremenog Okvira - ove potpore ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću. Odstupajući od prethodno navedenog, potpore se ne mogu dodijeliti mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
8. potpore u obliku odgoda plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje (potpora se dodjeljuje prije 31. prosinca 2021., a odgoda se primjenjuje najkasnije do 30. lipnja 2023.) i 9. potpore u obliku subvencija za plaće zaposlenika ili dohotku samozaposlenih osoba koji je ekvivalentan plaći (dodjeljuju se najkasnije do 30. lipnja 2022.) - točke 3.9. i 3.10. Privremenog Okvira - radi izbjegavanja otpuštanja tijekom pandemije bolesti Covida-19 – ove potpore dodjeljuju se putem programa potpora, a smatraju se potporama ako je njihova dodjela ograničena na određene sektore, regije ili vrste poduzetnika i u tom slučaju primjena Privremenog Okvira je neizbježna..
 
10. mjere dokapitalizacije za nefinancijske poduzetnike – točka 3.11. Privremenog Okvira - potpore se ne mogu dodijeliti mikropoduzetnicima ili malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
11. potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove – točka 3.12. Privremenog Okvira - rok za dodjelu potpore je najkasnije 30. lipanj 2023. i pokriva nepokrivene fiksne troškove nastale u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2022., uključujući takve troškove nastale u dijelu tog razdoblja („prihvatljivo razdoblje”). Dodjeljuje se temeljem programa potpora koji su tijekom prihvatljivog razdoblja pretrpjeli pad prometa od najmanje 30 % u usporedbi s istim razdobljem 2019. u svakom slučaju. Ukupna potpora ne smije premašiti iznos od 10 milijuna eura po poduzetniku. Potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 12 milijuna eura po poduzetniku; svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova;. potpora u okviru ove mjere. ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014. i mikropoduzećima ili malim poduzećima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
Europska komisija navedene potpore (od točke 1.-11.) može smatrati spojivima s unutarnjim tržištem temeljem članka 107. stavka 3.b) UFEU-a ako ispunjavaju uvjete iz Privremenog Okvira i njegovih izmjena i o tome donosi posebnu odluku. Programe/pojedinačne državne potpore izrađene temeljem Privremenog Okvira i njegovih izmjena davatelj potpore dostavlja Ministarstvu financija temeljem članka 8. Zakona o državnim potporama koje potom izdaje mišljenje o njihovoj usklađenosti s predmetnim pravilima iz Privremenog Okvira i prijavljuje ih Europskoj komisiji. Osim programa državne potpore, radi prijave Europskoj komisiji, davatelj ovih potpora mora Ministarstvu financija dostaviti sljedeće:
 
12. potpora ulaganjima u održiv oporavak radi poticanja otklanjanja trenutačnog nedostatka ulaganja koji se zbog krize akumulirao u gospodarstvu. Odluku o spojivosti ove potpore temeljem članka 107. stavka 3. c) UFEU-a donosi Europska komisija (prijava se obavlja putem Ministarstva financija) pod sljedećim uvjetima:
 • potrebno je izraditi program potpore – najviši iznos pojedinačne potpore za poduzetnika ne smije prelaziti 1% ukupnog raspoloživog proračuna predmetnog programa (iznimka uz prikladno obrazloženje države članice),
 • prihvatljivi troškovi mogu biti troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Troškovi povezani s kupnjom zemljišta mogu se uključiti samo ako su dio ulaganja za proizvodnju roba ili pružanje usluge. Financijska ulaganja nisu prihvatljiva,
 • potporu je moguće ograničiti na ulaganja kojima se podupiru određena gospodarska područja od posebne važnosti za gospodarski oporavak – potrebno je spriječiti mogućnost umjetnog ograničenja prihvatljivih ulaganja ili potencijalnih korisnika,
 • intenzitet potpore je 15%, ali moguće je povećanje do 20% za male i 10% za srednje poduzetnike,
 • za ulaganja u potpomognuta područja intenzitet može biti povećan  sukladno intenzitetu utvrđenom na karti regionalnih potpora koja je na snazi u trenutku dodjele potpore u predmetnom području,
 • ukupna potpora ne smije premašiti 10 milijuna eura po poduzetniku u nominalnim vrijednostima, neovisno o konkretnom instrumentu potpore - u potpomognutim područjima, neovisno o konkretnom instrumentu potpore, ukupna potpora po poduzeću dodijeljena u skladu s ovim odjeljkom ne smije premašiti maksimalni iznos potpore izračunan u skladu s člankom 14. Uredbe o općem skupnom izuzeću (Uredbe 651/2014) i na temelju primjenjive karte regionalnih potpora te uvećan za 10 milijuna EUR u nominalnoj vrijednosti,
 • potpora može imati različite oblike, uključujući bespovratna sredstva, porezne potpore ili odgode plaćanja poreza, subvencionirane kamatne stope na zajmove ili jamstva. U slučaju povratnih instrumenata države članice mogu predvidjeti mogućnost konverzije u bespovratna sredstva pod unaprijed određenim uvjetima i na temelju unaprijed definiranih kriterija koji moraju biti utvrđeni u programu i navedeni u pojedinačnim odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava. Povratni instrumenti kao što su zajmovi i jamstva moraju biti ograničeni na najviše 8 godina.
Ovu potporu moguće je dodijeliti do 31. prosinca 2022. Potpora za ulaganje dodijeljena prije 1. veljače 2020. je isključena, također nije moguća dodjela potpore poduzetnicima koji su na dan 31. prosinca 2019. bili u teškoćama u smislu Uredbe 651/2014. i mikropoduzećima ili malim poduzećima (u smislu Priloga I. Uredbe 651/2014) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. ako se nad njima provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom, a još nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.
 
13. potpora za solventnost – neki od uvjeta za ovu vrstu potpore jesu: dodjeljuje se temeljem programa potpore za privatna ulaganja u vlasnički kapital, podređeni dug ili kvazivlasnički kapital, uključujući tihe udjele i participativne zajmove – poticanje novih ulaganja privatnih ulagača. Moguća je dodjela u obliku jamstava ili sličnih mjera za namjenske investicijske fondove, kao poticaj za ulaganje u krajnje korisnike, prihvatljivi korisnici su MSP-ovi i mali poduzetnici srednje tržišne kapitalizacije (financijske institucije su isključene) i sl. Ovu vrstu potpore moguće je dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2023.
 
Osim prijedloga državne potpore, radi prijave Europskoj komisiji, davatelj svih navedenih potpora moraju Ministarstvu financija radi prijave Europskoj komisiji dostaviti sljedeće:
 • ispunjeni Obrazac prijave - kojeg je moguće preuzeti Ministarstva financija:
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/prijava-drzavne-potpore-europskoj-komisiji-obrasci-prijave/459
 
i predloške ovisno o vrsti potpore iz Privremenog Okvira koju namjerava dodijeliti:
 • ispunjeni predložak Europske komisije za točke 3.1. do 3.10. Privremenog Okvira kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/template_TF_notification_coronavirus_revised_after_6th_amendment_0.pdf
 • ispunjeni predložak Europske komisije za točku 3.11. Privremenog Okvira (mjere dokapitalizacije) kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
 
uključujući i Aneks II za vlasničke instrumente  kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:
 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexII.pdf
 
i Aneks III za hibridne instrumente kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexIII.pdf
 • ispunjeni predložak Europske komisije za točku 3.13. (potpora za ulaganje u održiv oporavak) i 3.14. (potpora za ulaganje u solventnost) Privremenog Okvira koju je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/template_TF_notification_section_3.13_3.14.pdf
 
II. Potpore iz članka 107. stavka 2.b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) – potpore za otklanjanje štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili izvanrednih događaja
 
Osim prema Privremenom Okviru, državne potpore za podršku gospodarstvu tijekom pandemije Covid-a 19, mogu se dodijeliti i izravnom primjenom članka 107. stavka 2. UFE-a koji spojivim sa zajedničkim tržištem smatra potpore za otklanjanje štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili izvanrednih događaja. Programi/pojedinačne državne potpore izrađeni temeljem članka 107. stavka 2. UFEU-a moraju minimalno sadržavati elemente sadržane u Predlošku za potpore prema članku 107. stavku 2. UFEU-a.
 
Programe/pojedinačne državne potpore izrađene temeljem članka 107. stavka 2.b) UFEU-a, davatelji državne potpore također dostavljaju Ministarstvu financija temeljem članka 8. Zakona o državnim potporama koje potom izdaje mišljenje o njihovoj usklađenosti s člankom 107. stavkom 2. UFEU-a i prijavljuje ih Europskoj komisiji. Radi prijave Europskoj komisiji, davatelj ovih potpora mora, osim prijedloga programa/pojedinačne državne potpore Ministarstvu financija dostaviti ispunjeni Obrazac prijave (kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva financija: te ispunjeni Predložak za potpore prema članku 107. stavku 2.b) UFEU-a.

Mjere kojima se stvara izravna veza između izvanrednog događaja i štete za koje je moguće tražiti potporu jesu sljedeće: potpuni prestanak gospodarske djelatnosti (npr. zatvaranje barova, restorana ili trgovina koje nisu nužne) ili njen prestanak u određenim područjima (npr. ograničenja letova ili drugih oblika prijevoza do ili od određenih polazišta ili odredišta); isključivanje određenih vrlo bitnih kategorija klijenata (npr. putnika koji putuju u slobodno vrijeme kad je riječ o hotelima, školskim putovanjima kad je riječ o namjenskom smještaju za mlade). Mjere ograničavanja na temelju kojih se može odobriti isplata naknade/potpore na temelju članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a među ostalim uključuju i mjere ograničavanja broja posjetitelja u određenim sektorima ili djelatnostima (npr. industrija zabave, specijalizirani sajmovi, sportski događaji) na razine koje su vidljivo i znatno ispod razina koje bi, u tom konkretnom okruženju, bile u skladu s općenito primjenjivim mjerama ograničavanja socijalnih kontakata ili s pravilima o popunjenosti u komercijalnim prostorima (npr. zato što nije dovoljno izvjesno da se mogu izraditi i uspješno primijeniti protokoli kojima bi se osiguralo poštovanje općenito primjenjivih mjera u predmetnim prostorima). Takva ograničenja broja posjetitelja mogu dovesti do de facto ograničavanja u slučajevima kada gospodarske mjere za ublažavanje gospodarskih teškoća dovode do prekida cjelokupne pogođene djelatnosti ili njezina znatnog dijela.

Kod ove vrste potpore potrebno je istaknuti da članak 107. stavak 2. (b UFEU-a ne dopušta prekomjernu naknadu. Može se nadoknaditi samo šteta koja izravno proizlazi iz primjene mjera ograničavanja, a mora se provesti stroga kvantifikacija takve štete. Stoga je važno dokazati da se potporom nadoknađuje samo šteta koja je izravno uzrokovana mjerom, do razine dobiti koju bi korisnik mogao uvjerljivo ostvariti da nema mjere, za dio njegove aktivnosti koji je ograničen. S obzirom na dugotrajnu krizu, gospodarski učinci pada potražnje ili prisutnosti zbog smanjene ukupne potražnje; ili zbog nesklonosti većeg broja kupaca da se okupe na javnim mjestima, u prijevoznim sredstvima ili u drugim objektima; ili zbog općenitih ograničenja kapaciteta, mjere ograničavanja socijalnih kontakata itd. ne mogu se uzeti u obzir pri izračunu štete koja se može pripisati mjeri ograničavanja koja se može nadoknaditi na temelju članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a.

III. Informacije o pojedinačnim potporama u skladu s Privremenim okvirom većim od 100.000 EUR te COVID-19 odlukama Europske komisije: