Nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

U cilju daljnjeg unaprjeđenja procesa upravljanja rizicima Ministarstvo financija donijelo je nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora. Smjernicama se proširuje opseg primjene i na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Smjernicama se uvodi podjela na strateške i operativne rizike, a upravljanje strateškim rizicima i koordinacija prikupljanja podataka za strateške rizike stavlja se u nadležnost najviše razine rukovodstva. Također se zahtijeva objektivnija procjena rizika temeljena na analizama uzroka i posljedica rizika, faktora rizičnosti i pokazatelja rizika, kao i aktivnije praćenje provedbe mjera za ublažavanje rizika te izvještavanje o statusu rizika.

Smjernicama se naglašava važnost aktivnije suradnje između povezanih institucija u procesu upravljanja rizicima te usmjerava na međusektorski pristup za postupanje po rizicima koji zahtijevaju koordinirani pristup više institucija u čijoj je nadležnosti njihovo rješavanje.

Program - 13. godišnji seminar