Izobrazba čelnika iz područja fiskalne odgovornosti

Člankom 19. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19) propisano je da su: 
 
„Ministri, čelnici drugih državnih tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije, općinski načelnici, gradonačelnici, odnosno župani obvezni za vrijeme mandata u kojem obnašaju dužnost čelnika, proći jednodnevnu izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti koju organizira Ministarstvo financija”.
 
Program izobrazbe i sadržaj potvrde o pohađanju izobrazbe utvrdio je ministar financija Uputom o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti (srpanj 2021.).
 
Svrha izobrazbe je jačanje odgovornosti čelnika obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom utvrđenih sredstava.
 
Program izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti sadrži sljedeće teme:
 
 1. Odgovornost čelnika u skladu sa Zakonom o proračunu
 2. Ključni procesi proračunskog ciklusa
 3. Sustav unutarnjih kontrola i elementi unutarnjih kontrola
 4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti i sastavni dijelovi
 5. Povezanost između institucija javnog sektora
 6. Postupanje i izvještavanje o nepravilnostima
 7. Uloga proračunskog nadzora

Predstavnici Središnje harmonizacijske jedinice su u proteklom razdoblju (rujan-prosinac 2022.) u suradnji s Državnom školom za javnu upravu proveli stručno usavršavanje u području fiskalne odgovornosti za ukupno:
 
 • 14 župana
 • 96 gradonačelnika
 • 315 načelnika općina
 • 14 čelnika državnih tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije

Prezentacije s izobrazbe objavljene su na web stranici Ministarstva financija: 
 
https://mfin.gov.hr/proracun-86/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti/612
 
Za čelnike koji nisu prošli izobrazbu, Ministarstvo financija će u suradnji s Državnom školom organizirati dodatne termine izobrazbe u drugoj polovici siječnja 2023.
 
Napominjemo da su JLP(R)S i ministarstva dužni organizirati i provesti izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz njihove nadležnosti.